26
نوامبر
بارنامه دریایی

آنچه مسلم است تاریخچه بارنامه به حمل دریایی شروع شده است . اگرچه حمل بارنامه با کشتی بیش از هزار سال قدمت دارد ولی به درستی معلوم نیست از چه زمانی استفاده …