با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام
  • en
  • fa

نوشته ها با برچسب : سـازمان بیـن المللـی حمـل ونقـل دریایـی جهان

2_3132013
رونق بازار کانتینری ها در سال های 2018 و 2019 میلادی

بیمکو چشم انداز حمل ونقل کانتینری راپیش بینی کرد؛

 

چشـم انـداز بـازار بیمکـو در بخـش حمـل ونقـل نشـان از رشـد ناوگان حمل کانتینری سـال۲۰۱۸ دارد. مطابـق پیـش بینی اخیر بیمکـو، بزرگ ترین سـازمان بیـن المللـی حمـل ونقـل دریایـی جهان نشـان از رشـد تقاضـا بـرای اکثـر شـرکت هـای لاینـری دارد. موضـوع رشـد تقاضـا در اوایـل مـاه باعـث افزایش نرخ ها شـد. این ژانویـه سـال۲۰۱۸ در حالـی اسـت کـه بـازار در مـاه اوت و دسـامبر سـال گذشـته میـادی شـاهد کاهـش قیمـت حمل ونقل دریایی بود.

  در ابتـدای سـال جـاری میـلادی، نـاوگان حمـل ونقـل کانتینـری دنیا بـا رشـد ۱.۲درصدیمواجـه شـد و ایـن موضـوع بـا آمارهـای همزمـان۲۰۱۶ همخوانـی دارد.در کنـار ایـن رشـد،کشـتیهای جدیـد نیـز در مـاه ژانویـه تحویـل سـفارش دهنده هایشـان شـدند. آخریـن زمانـی کـه بـازار بـا چنیـن رشـدی مواجه بـوده بـه مـاه جـولای سـال۲۰۱۰میـلادی بازمی گـردد.  نتیجه ایـن موضوع، افزایـش تعداد یک میلیـون TEUکانتینـر بـه نـاوگان فعلـی خواهد بود.   پیـش بینـی بیمکـو در نهایـت ایـن اسـت کـه در سـال۲۰۱۸،بـازار بـر روی بخـش حمـل ونقـل کانتینـری متمرکـز مـی شـود.

در حـال حاضـر، ۵۳ فرونـد کشـتی ۱۳۵۰۰ TEU کانتینـری بـرای تحویـل در سـال جـاری برنامـه ریزی شـده اسـت. گـزارش اخیـر از تـداوم رشـد وضعیـت کنونـی خبـر مـی دهـد. اگـر چـه تقاضـا در انتهـای سـال۲۰۱۷ میـلادی کاهـش یافـت، امـا ایـن رونـد رو بـه رشـد نشـان از بهبـود وضعیـت در آینـده بـازار خواهـد داشـت. به همیـن دلیل، بیمکـو پیش بینی مـی کنـد بـا توجـه بـه رشـد نـاوگان حمل ونقـل کانتینـری در مـاه هـای آینـده، بـازار در سـال۲۰۱۹ میـلادی نیـز شـاهد رشـد۳.۹ درصـدی باشـد. ضمـن اینکـه ایـن رشـد در بـازار آمریـکای شـمالی، بـا توجه بـه ورودی بیشـتر ، محسـوس تر خواهد بود.

college entrance essay top essay writing services uk college term papers professional resume services writing a research proposal write my paper for me cheap paraphrasing checker essay help online write papers for money buy term paper college paper assignment help company
write essay for you writing a scholarship essay best assignment help research paper writing help writing a movie review homework help for kids do my assignment cheap writing a dissertation quick essay help quick essay help help me with my thesis my homework help