با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام
  • en
  • fa

نوشته ها با برچسب : کالا

dd
افزایش ورود کشتی های حامل مواد نفتی در بندر امام خمینی (ره)

به دنبال ورود و پهلو دهی مجموع ۲۸۳ فروند کشتی تانکر مواد نفتی به پایانه نفتی منطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی(ره) طی سال ۹۶، رکورد جدیدی در این زمینه به ثبت رسید.

افزایش ورود کشتی های حامل مواد نفتی در بندر امام خمینی (ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، امین موسی پور؛ معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان اظهار داشت: طی مدت۱۲ ماهه سال گذشته ۲۸۳ فروند کشتی تانکر نفتی اقیانوس پیما برای بارگیری و تخلیه انواع فرآرده های نفتی ترانزیتی، صادارتی و وارداتی به پایانه نفتی بندر امام خمینی(ره) وارد شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: پایانه نفتی مجتمع بندری امام خمینی(ره)  با فراهم کردن شرایط لازم در بخش زیر ساخت ها و رو ساخت با هدف ارائه خدمات مطلوب بر پایه استانداردهای لازم در بخش ایمنی و عملیاتی، از قابلیت های لازم برای جذب ترافیک کشتی های حامل مواد  نفتی به بندر برخوردار بوده است و موفق به ارائه خدمات مطلوب این نوع شناورها و جلب رضایت  صاحبان کالا  شده است

ONKVWY0
خطوط کشتیرانی بزرگ دنیا

خطوط کشتیرانی بزرگ دنیا

خط کشتیرانی مرسک( MAERSK LINE)

در مقام اول این لیست خط کشتیرانی دانمارکی به نام مرسک قرار می گیرد، مرسک به عنوان بزرگترین کریر در جهان شناخته می شود. این خط کشتیرانی با ۵۸۰ کشتی که در حدود ۲۷۲ عدد از آن ها را تملک کامل نموده و ۳۰۸ عدد از کشتی ها یی که آنها را به صورت چارتر مدیریت می نماید در مجموعه به حمل ۲٫۸ میلیون TEU یا واحد کانتینری در سال ۲۰۱۴ پرداخته است. کشتی رانی مرسک با در اختیار داشتن ۸۸٫۹۰۹ نفر نیروی انسانی و حضور در ۱۳۵ کشور جهان گسترده ترین خط کشتی رانی در جهان محسوب می شود.

خط کشتیرانی ام اس سی (MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY)

کشتی رانی ام اس سی یا کشتی رانی مدیترانه، در سال ۱۹۷۰ ا تاسیس شد دفتر مرکزی این کشتیرانی سوئیسی در ژنو واقع شده است. این خط کشتیرانی با در دست داشتن ۲٫۴۳ میلیون TEU در مقام دوم این لیست قرار می گیرد. این خط کشتیرانی ۳۱۶ بندر یا پورت را اصطلاحا CALL می کند و بیش از ۲۰۰ مسیر بین المللی را طی می کند. این خط کشتیرانی در ۱۵۰ کشور دنیا با بیش از ۲۴۰۰۰ نفر نیروی انسان در حال فعالیت است.

خط کشتیرانی (CMA-CGM)

این خط کشتیرانی فرانسوی با بیش از ۴۲۸ کشتی به حمل و نقل بین المللی ۱٫۵۵ میلیون TEU یا واحد حمل کانتینری در مقام سوم بزرگترین های جهان قرار می گیرد. این خط کشتیرانی با ۱۷۰ مسیر به ۴۰۰ پورت یا بندر بزرگ جهان حمل کانتینر می نماید. این خط کشتیرانی در ۱۵۰ کشور با بیش از ۱۸۰۰۰ نفر نیروی انسانی مشغول به فعالیت است.

خط کشتیرانی کاسکو (COSCO CONTAINER LINE) این خط کشتیرانی متعلق به گروه کشتیرانی اقیانوس چین با ۱۷۳ کشتی کانتینری با ظرفیت ۷۸۶٫۲۵ TEU به حمل کانتینر ها در بیش از ۱۶۲ پرت یا بندر در ۴۹ کشور می پردازد. این شرکت کشتیرانی با ۱۳٫۸۹۵ نفر نیروی انسانی به حمل بین المللی کالا می پردازد.

خط کشتیرانی اورگرین (EVERGREEN LINE – EMC)

این خط کشتیرانی واقع در تایوان با ۱۹۰ کشتی با ظرفیت حمل ۸۵۰۰۰۰ واحد حمل کانتینر در مقام شش قرار می گیرد. این خط کشتیرانی در سال ۲۰۰۷ از الحاق ۵ خط کشتیرانی ایجاد شد و در حال حاضر مشغول به فعالیت در ۱۱۴ کشور می باشد.

خط کشتیرانی هپگ لوید (HAPAG-LIOYD)

این خط کشتیرانی آلمانی با ملحق شدن به CSAV در دسامبر ۲۰۱۴ تعداد کشتی های خود را به ۲۰۰ عدد رساند و با ظرفیت یک میلیون حمل کانتینر TEU تبدیل به ششمین کشتیرانی بزرگ جهان شد.

خط کشتیرانی هامبورگ(Hamburg Süd Group)

این خط کشتیرانی مستقر در آلمان با ۱۳۰ کشتی با حدود ۶۵۰۰۰۰ TEU ظرفیت حمل کانتینر در مقام هفتم قرار می گیرد. این خط کشتیرانی با سابقه ۱۶۵ ساله خود در ۹۵ کشور مشغول به فعالیت است.

خط کشتیرانی هانجین (HANJIN SHIPPING COMPANY)

این خط کشتیرانی به عنوان بزرگتری حمل کننده بین المللی واقع در کشور کره جنوبی با ۱۰۱ کشتی حمل کانتینری به حمل ۶۱۸٫۱۹۳ واحد حمل کانتینر می پردازد. این شرکت کشتیرانی در سال ۱۹۷۷ تاسیس شد و با ۵۸۰۰ نیرو انسانی در ۳۵ کشور مشغول به کار می باشد. خط کشتیرانی بین المللی (OOCL – Orient Overseas Container Line)

این خط کشتیرانی با دارا بودن ۱۰۶ کشتی کانتینری به ظرفیت حمل کانتینری ۵۷۱۹۱۴ TEU دررتبه نهم این لسیت قرار گرفته است .

خط کشتیرانی امارات (UASC – United Arab Shipping Company)

این خط کشتیرانی با دارا بودن ۵۶ کشتی کانتینری به ظرفیت حمل کانتینری ۵۴۰۳۷۸ TEU دررتبه نهم این لسیت قرار گرفته است

2_3132013
رونق بازار کانتینری ها در سال های 2018 و 2019 میلادی

بیمکو چشم انداز حمل ونقل کانتینری راپیش بینی کرد؛

 

چشـم انـداز بـازار بیمکـو در بخـش حمـل ونقـل نشـان از رشـد ناوگان حمل کانتینری سـال۲۰۱۸ دارد. مطابـق پیـش بینی اخیر بیمکـو، بزرگ ترین سـازمان بیـن المللـی حمـل ونقـل دریایـی جهان نشـان از رشـد تقاضـا بـرای اکثـر شـرکت هـای لاینـری دارد. موضـوع رشـد تقاضـا در اوایـل مـاه باعـث افزایش نرخ ها شـد. این ژانویـه سـال۲۰۱۸ در حالـی اسـت کـه بـازار در مـاه اوت و دسـامبر سـال گذشـته میـادی شـاهد کاهـش قیمـت حمل ونقل دریایی بود.

  در ابتـدای سـال جـاری میـلادی، نـاوگان حمـل ونقـل کانتینـری دنیا بـا رشـد ۱.۲درصدیمواجـه شـد و ایـن موضـوع بـا آمارهـای همزمـان۲۰۱۶ همخوانـی دارد.در کنـار ایـن رشـد،کشـتیهای جدیـد نیـز در مـاه ژانویـه تحویـل سـفارش دهنده هایشـان شـدند. آخریـن زمانـی کـه بـازار بـا چنیـن رشـدی مواجه بـوده بـه مـاه جـولای سـال۲۰۱۰میـلادی بازمی گـردد.  نتیجه ایـن موضوع، افزایـش تعداد یک میلیـون TEUکانتینـر بـه نـاوگان فعلـی خواهد بود.   پیـش بینـی بیمکـو در نهایـت ایـن اسـت کـه در سـال۲۰۱۸،بـازار بـر روی بخـش حمـل ونقـل کانتینـری متمرکـز مـی شـود.

در حـال حاضـر، ۵۳ فرونـد کشـتی ۱۳۵۰۰ TEU کانتینـری بـرای تحویـل در سـال جـاری برنامـه ریزی شـده اسـت. گـزارش اخیـر از تـداوم رشـد وضعیـت کنونـی خبـر مـی دهـد. اگـر چـه تقاضـا در انتهـای سـال۲۰۱۷ میـلادی کاهـش یافـت، امـا ایـن رونـد رو بـه رشـد نشـان از بهبـود وضعیـت در آینـده بـازار خواهـد داشـت. به همیـن دلیل، بیمکـو پیش بینی مـی کنـد بـا توجـه بـه رشـد نـاوگان حمل ونقـل کانتینـری در مـاه هـای آینـده، بـازار در سـال۲۰۱۹ میـلادی نیـز شـاهد رشـد۳.۹ درصـدی باشـد. ضمـن اینکـه ایـن رشـد در بـازار آمریـکای شـمالی، بـا توجه بـه ورودی بیشـتر ، محسـوس تر خواهد بود.

college entrance essay top essay writing services uk college term papers professional resume services writing a research proposal write my paper for me cheap paraphrasing checker essay help online write papers for money buy term paper college paper assignment help company
write essay for you writing a scholarship essay best assignment help research paper writing help writing a movie review homework help for kids do my assignment cheap writing a dissertation quick essay help quick essay help help me with my thesis my homework help